Administrativna upustva

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPSRR) - BR. 04/2014 O ODREDIVANJU KRITERIJUMA ZA UZIMANJE UZORAKA, ANALIZU CIDERA, VINA I OSTALIH PROIZVODA OD GROZDA I VINA ORGANOLEPTICKE PROCENE VINAADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) – BR. 17/2014 O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, ETIKETIRANJU I PRATNJI PROIZVODA ZA ZAŠTITU BILJA ADMINISTRIVNO UPUTSTVO (MPSRR)-BR.14/2018 O IZMENI I DOPUNI ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (MPSRR)-BR.06/2017 O POSEBNIM USLOVIMA EVIDENTIRANJA, KONTROLE I OZNACAVANJE BRASNA, KOJI SE STAVLJA U SLOBODAN PROMET NA TRZISTU REPUBLIKE KOSOVOADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPSSR) BR.10/2014 O IZMENI I DOPUNI ADMINISTRIVNOG UPUTSTVA MA0BR.10/2006 O KVALITETU VESTACKOG DUBRIVAADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 10/2013 ZA DUZNOSTI, ODGOVORNOSTI I SASATV KOMISIJE ZA ORGANSKU POLJOPRIVREDUADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR.06/2013 ZA REGISTRACIJU UZGAJIVACA GROZDA, PROIZVODACA VINA I OSTALIH PROIZVODA OD GROZDA I VINAADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) BR-01/2017 O REGISTRU VINOGRADA, OBAVEZNIM DEKLARACIJAMA, PRATEĆIM DOKUMENTIMA I EVIDENCIJAMA U VINSKIM PODRUMIMAADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR. 04/2016 ZA LICENCIRANJE PROIZVOĐAČA I PREPAKIVAČA VEŠTAČKOG ĐUBRIVAADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 04/2012 ZA IZMENU I DOPUNU ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA BR. 02/2010 ZA IZMENU I DOPUNU ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA BR. 09/2009 OVLASCENJE O SERTIFIKACIJI PROIZVODA ZA ZASTITU BILJAADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR. 3/2015 ZA ODREĐIVANJE OBLIKA, SADRŽAJA I NAČINA IZDAVANJA LICENCE ZA SAKUPLJANJE, INDUSTRIJSKU PRERADU DUVANA I PROIZVODA ISTOGADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) – BR. 04/2014 O ODREĐIVANJU KRITERIJUMA ZA UZIMANJE UZORAKA, ANALIZU CIDERA, VINA I OSTALIH PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA ORGANOLEPTIČKE PROCENE VINA ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR. 12/2018 O PROPISIVANJU USLOVA ZA JAVNO ZDRAVLJE I ZDRAVLJE ŽIVOTINJA I USLOVA ZA SERTIFIKACIJU UVOZA PROIZVODA RIBARSTVA, ŽIVIH ŠKOLJKI, BODLJOKOŽACA, PLAŠTAŠA I MORSKIH PUŽEVA NAMENJENIH ZA ISHRANU LJUDI ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) – BR. 11/2018 O KVALITETU, STANDARDIMA, USLOVIMA UVOZA MEDA, MATIČNI MLEČ I DRUGE PROIZVODE APIKULTUREADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR.02/2018 ZA IDENTIFIKACIJU I REGISTRACIJU KUĆNIH LJUBIMACAADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR.04/2018 O ZAHTEVIMA SLEDIVOSTI ZA HRANU ŽIVOTINJSKOG POREKLAADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) – BR.01/2018 OFINANSIJSKU NADOKNADU ZA VETERINARKE USLUGE NA TERENU
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h