Udhëzimet Administrative

UDHËZIM ADMINISTRATIV MBPZHR NR 04/2014 Për caktimin e kritereve për marrjen e mostrave,analizën e mushtit, verës dhe prodhimeve tjera nga rrushi dhe vera si dhe vlerësimin organoleptike të verësUDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) – NR. 17/2014 PËR KLASIFIKIMIN, AMBALAZHIMIN, ETIKETIMIN DHE SHOQËRIMIN E PRODUKTEVE PËR MBROJTJEN E BIMËVE UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR. 14/2018 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR.06/2017 PËR KUSHTET E VEÇANTA TË EVIDENTIMIT, KONTROLLIT DHE SHENJËZIMIT TË MIELLIT, I CILI VENDOSE NË QARKULLIM TË LIRË NË TREGUN E REPUBLIKËS SË KOSOVËSUDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR. 10/2014 PËR PLOTËSIMIN DHE NDRYSHIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV MA-NR.10/2006 PËR CILËSINË E PLEHRAVE ARTIFICIALEUDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 10/2013 PËR DETYRAT, PËRGJEGJËSITË DHE PËRBËRJEN E KOMISIONIT PËR BUJQËSI ORGANIKEUDHËZIM ADMINISTRATIV MBPZHR NR. 07/2013 PËR STANDARDIN PËR PASURIM TË MIELLIT, KONTROLLIN E SIGURISË DHE CILËSISË SË PASURIMIT TË MIELLITUDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 06/2013 VERËRAVE DHE PRODHIMEVE TJERA NGA RRUSHI E VERAUDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR-01/2017 PËR REGJISTRIN E VRESHTAVE, DEKLARIMET E OBLIGUESHME, DOKUMENTET PËRCJELLËSE DHE EVIDENCAT NË BODRUMET E VERËSUDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR. 04/2016 PËR LICENCIMIN E PRODHUESVE DHE RIPAKETUESVE TË PLEHRAVE ARTIFICIALEUDHËZIMI ADMINISTRATIV NR. 04/2012 PËR NDRYSHIM PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV NR. 02/2010 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT NR. 09/2009 AUTORIZIMI PËR CERTIFIKIM TË PRODUKTEVE PËR MBROJTJEN E BIMËVEUDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR. 3/2015 PËR PËRCAKTIMIN E FORMËS, PËRMBAJTJES DHE MËNYRËN E DHËNIES SË LICENCËS PËR GRUMBULLIMIN, PËRPUNIMIN INDUSTRIAL TË DUHANIT DHE PRODUKTEVE TË TIJUDHËZIM ADMINISTRATIV NR. 03/2011 Për Ndryshim Plotësimin e Udhëzimit Administrativ MA-NR.03/2007 për regjistrimin e prodhuesve të materialit fidanorUDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR.04/2014 PËR CAKTIMIN E KRITEREVE PËR MARRJEN E MOSTRAVE, ANALIZËN E MUSHTIT, VERËS DHE PRODHIMEVE TJERA NGA RRUSHI DHE VERA SI DHE VLERËSIMIN ORGANOLEPTIKË TË VERËS UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR. 12/2018 PËR PËRCAKTIMIN E KUSHTEVE TË SHËNDETIT PUBLIK, SHËNDETIT TË KAFSHËVE DHE ÇERTIFIKIMIT PËR IMPORTIN E PRODUKTEVE TË PESHKIMIT, GUACAVE TË GJALLA DYMEMBRANORE, MEMBRANORËVE TË GJALLË, GASTROPODËVE TË DETIT, TË DESTINUARA PËR KONSUM NJERËZORUDHEZIM ADMINISTARTIV (MBPZHR) - NR. 11/2018 PËR CILËSINË, STANDARDET, KUSHTET E IMPORTIT TË MJALTIT, QUMËSHTIT TË BLETËS DHE PRODUKTEVE TJERA TË BLETARISËUDHËZIMI ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.02/2018 PËR IDENTIFIKIMIN DHE REGJISTRIMIN E KAFSHËVE SHOQËRUESEUDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.04/2018 PËR KËRKESAT E GJURMIMIT TË USHQIMIT ME ORIGJINË SHTAZOREUDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR.01/2018 PËR KOMPENSIMIN FINANCIAR PËR SHËRBIMET VETERINARE NË TEREN
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h